Rav Yeruchim Olshin, Rosh HaYeshiva Bais Medrash Govoha, Hebrew